Disclaimer Voor een volledige transparantie

  1. Traduix | Vertaalbureau Antwerpen
  2.  > Disclaimer

Deze website is ontwikkeld door Traduix, uw vertaalbureau te Antwerpen, dat tevens instaat voor het besturen en onderhouden ervan. Deze disclaimer of vrijwaringsclausule is van toepassing op zijn volledige website. Door de website te gebruiken, stemt de bezoeker in met deze disclaimer.

Auteursrecht

1.1. De volledige website van Traduix, hierna ‘het vertaalbureau’ genoemd, is door het auteursrecht beschermd. Alle documenten, webpagina’s, foto’s, afbeeldingen, logo’s, software, lay-out, video’s, grafieken, tabellen, etc. (dit is een niet limitatieve lijst) die gebruikt zijn op deze website zijn eigendom van het vertaalbureau.

1.2. Bij kopiëren, downloaden of gebruiken van bovengenoemde informatie is de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van het vertaalbureau genoodzaakt.

1.3. Elke hyperlink naar een deel of naar het geheel van deze website dient door het vertaalbureau vooraf en schriftelijk te worden goedgekeurd. Op geen enkele wijze is het vertaalbureau verantwoordelijk voor deze hyperlinks.

1.4. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Aansprakelijkheid

2.1. Het vertaalbureau besteedt uitermate veel zorg aan de creatie en de instandhouding van deze website. Ondanks het feit dat het vertaalbureau steeds tracht ten allen tijde deze website te voorzien van actuele en correcte gegevens, garandeert het vertaalbureau echter niet de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie. Het vertaalbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de inhoud die weergegeven wordt op deze website. Het vertaalbureau wijst iedere aansprakelijkheid af voor eventuele fouten in naamsvermeldingen, adresgegevens, domeinnamen en teksten. Wanneer het vertaalbureau op de hoogte wordt gesteld van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal het vertaalbureau onmiddellijk overgaan tot verbetering en/of aanvulling van de desbetreffende gegevens.

2.2. Ondanks het feit dat de apparatuur van het vertaalbureau voortdurend gecontroleerd wordt op computervirussen, kan het vertaalbureau geen garantie bieden wat betreft de veiligheid van deze website. Noch kan het vertaalbureau aansprakelijk worden gesteld voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van deze website.

2.3. De gebruiker van deze website is zich er van bewust dat de informatie naar eigen inzicht en op ieder moment kan veranderen zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

2.4. In het geval dat hyperlinks tot stand worden gebracht met andere websites, is het vertaalbureau niet aansprakelijk voor de inhoud, het bestaan en/of de functionaliteit van deze andere websites. De bezoeker van deze website is zich ten volle bewust van het feit dat het internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn. Hij of zij erkent bovendien dat het vertaalbureau geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk geoorloofd materiaal.

2.5. Bezoekers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Alle op deze website vermelde gegevens over prijzen, levertijden en werkwijzen dienen als indicatie te worden opgevat. Geen enkele mededeling op deze website mag worden opgevat als een claim dat het vertaalbureau foutloos werk levert. Op alle offertes en diensten van het vertaalbureau zijn de Algemene voorwaarden van het vertaalbureau van toepassing.

2.6. De bezoeker van deze website zal de uitgever en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de website, de inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Feedback

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze disclaimer, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via info@traduix.com.

Alle rechten voorbehouden

Ter info: u kunt deze disclaimer ook downloaden.

Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2021